Có 1 kết quả:

bā pó

1/1

bā pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meddling woman
(2) nosy parker (Cantonese)