Có 1 kết quả:

bā zì xíng

1/1

bā zì xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shape resembling the character 八 or 8
(2) V-shape
(3) splayed
(4) figure of eight