Có 1 kết quả:

bā bǎo zhōu

1/1

bā bǎo zhōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rice congee made with red beans, lotus seeds, longan, red dates, nuts etc