Có 1 kết quả:

bā bǎo dān

1/1

bā bǎo dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

eight-jewel elixir (TCM)