Có 1 kết quả:

bā jiè

1/1

bā jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the eight precepts (Buddhism)