Có 1 kết quả:

bā bài zhī jiāo

1/1

bā bài zhī jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sworn brotherhood
(2) intimate friendship