Có 1 kết quả:

bā fāng

1/1

bā fāng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tám phương trời đất

Từ điển Trung-Anh

(1) the eight points of the compass
(2) all directions

Một số bài thơ có sử dụng