Có 2 kết quả:

Bā qíbā qí

1/2

Bā qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Eight Banners, military organization of Manchu later Jin dynasty 後金|后金[Hou4 Jin1] from c. 1600, subsequently of the Qing dynasty

bā qí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chỉ 8 đạo quân thời nhà Thanh (Trung Quốc)