Có 1 kết quả:

Bā qí zǐ dì

1/1

Bā qí zǐ dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) child of a Manchu bannerman family (nobility)
(2) (fig.) privileged brat