Có 1 kết quả:

bā zhèng dao

1/1

bā zhèng dao

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Eight-fold Noble Way (Buddhism)