Có 1 kết quả:

Bā bù

1/1

Bā bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Babu district of Hezhou city 賀州市|贺州市[He4 zhou1 shi4], Guangxi