Có 1 kết quả:

bā duàn jǐn

1/1

bā duàn jǐn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

"eight pieces of brocade," a set of qigong exercises with assumed medical benefits