Có 1 kết quả:

bā zhēn tāng ㄅㄚ ㄓㄣ ㄊㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

eight-treasure decoction, tonic formula used in Chinese medicine