Có 1 kết quả:

bā zhēn tāng

1/1

bā zhēn tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

eight-treasure decoction, tonic formula used in Chinese medicine