Có 1 kết quả:

bā dǎn shēn miàn huáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

eight types of jaundice with yellowing of body and face (TCM)