Có 1 kết quả:

bā mù mán

1/1

bā mù mán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae)