Có 1 kết quả:

bā jí gōng

1/1

bā jí gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grade 8 worker (highest on the eight grade wage scale)
(2) top-grade worker