Có 1 kết quả:

bā jí fēng

1/1

bā jí fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) force 8 wind
(2) fresh gale