Có 1 kết quả:

bā gāng biàn zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

pattern-syndrome identification based on the eight principles (TCM)