Có 1 kết quả:

bā gǔ

1/1

bā gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an essay in eight parts
(2) stereotyped writing

Một số bài thơ có sử dụng