Có 1 kết quả:

bā gǔ wén

1/1

bā gǔ wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eight-part essay one had to master to pass the imperial exams in Ming and Qing dynasties

Một số bài thơ có sử dụng