Có 1 kết quả:

bā jiǎo huí xiāng

1/1

bā jiǎo huí xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese anise
(2) star anise
(3) Fructus Anisi stellati