Có 1 kết quả:

Bā lù jūn

1/1

Bā lù jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Eighth Route Army