Có 1 kết quả:

gōng
Âm Pinyin: gōng
Tổng nét: 4
Bộ: bā 八 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: ノ丶フ丶
Thương Hiệt: CI (金戈)
Unicode: U+516C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: công
Âm Nôm: công
Âm Nhật (onyomi): コウ (kō), ク (ku)
Âm Nhật (kunyomi): おおやけ (ōyake)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: gung1

Tự hình 5

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

gōng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cân bằng
2. chung
3. cụ, ông
4. tước Công (to nhất trong 5 tước)
5. con đực (ngược với: mẫu 母)

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Chung, chung cho mọi người. ◎Như: “công vật” 公物 vật của chung, “công sự” 公事 việc chung, “công khoản” 公款 kinh phí chung, “công hải” 公海 hải phận quốc tế.
2. (Tính) Thuộc nhà nước, quốc gia. ◎Như: “công sở” 公所 cơ quan nhà nước, “công sản” 公產 tài sản quốc gia.
3. (Tính) Không nghiêng về bên nào. ◎Như: “công bình” 公平 công bằng (không thiên lệch), “công chính” 公正 công bằng và chính trực.
4. (Tính) Đực, trống. ◎Như: “công kê” 公雞 gà trống, “công dương” 公羊 cừu đực.
5. (Phó) Không che giấu. ◎Như: “công nhiên” 公然 ngang nhiên, tự nhiên, “công khai tín” 公開信 thư ngỏ, “hóa hối công hành” 貨賄公行 hàng hóa của cải lưu hành công khai.
6. (Danh) Quan “công”, có ba bậc quan cao nhất thời xưa gọi là “tam công” 三公. § Nhà Chu đặt quan Thái Sư 太師, Thái Phó 太傅, Thái Bảo 太保 là “tam công” 三公.
7. (Danh) Tước “Công”, tước to nhất trong năm tước “Công Hầu Bá Tử Nam” 公侯伯子男.
8. (Danh) Tiếng xưng hô đối với tổ phụ (ông). ◎Như: “ngoại công” 外公 ông ngoại.
9. (Danh) Tiếng xưng hô chỉ cha chồng. ◎Như: “công công” 公公 cha chồng, “công bà” 公婆 cha mẹ chồng. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Lão phu bất cảm hữu vi, tùy dẫn Điêu Thuyền xuất bái công công” 老夫不敢有違, 隨引貂蟬出拜公公 (Đệ bát hồi) Lão phu không dám trái phép, phải dẫn Điêu Thuyền ra lạy bố chồng.
10. (Danh) Tiếng tôn xưng bậc niên trưởng hoặc người có địa vị. ◎Như: “chủ công” 主公 chúa công, “lão công công” 老公公 ông cụ. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Chủ công dục thủ thiên hạ, hà tích nhất mã?” 主公欲取天下, 何惜一馬 (Đệ tam hồi) Chúa công muốn lấy thiên hạ, thì tiếc gì một con ngựa.
11. (Danh) Tiếng kính xưng đối với người ngang bậc. ◇Sử Kí 史記: “Công đẳng lục lục, sở vị nhân nhân thành sự giả dã” 公等錄錄, 所謂因人成事者也 (Bình Nguyên Quân Ngu Khanh liệt truyện 平原君虞卿列傳) Các ông xoàng lắm, thật là nhờ người ta mà nên việc vậy.
12. (Danh) Họ “Công”.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Công, chung: 公款 Tiền của công; 公物 Của chung; 公私要分清 Công và tư phải rành rọt;
② Công bằng: 公賣公買 Mua bán công bằng; 分配不公 Chia nhau (phân phối) không công bằng; 秉公辦理 Xử lí cho công bằng;
③ Công khai, công bố: 公告 Công bố; 公諸於世 Công bố cho mọi người biết;
④ Đực, trống: 公羊 Dê đực; 公雞 Gà trống;
⑤ Ông: 外公 Ông ngoại; 張公 Ông Trương;
⑥ Cha chồng;
⑦ (cũ) Tên chức quan thời xưa: 三公 Tam công (gồm các quan Thái sư, Thái phó, Thái bảo);
⑧ Tước công (trong năm tước công, hầu, bá, tử, nam);
⑨ [Gong] (Họ) Công.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngay thẳng, không có riêng tư — Chung. Cùng chung — Rõ ràng. Hiển nhiên — Việc chung. Việc quan — Tước hiệu thứ nhất trong năm thời cổ — Tiếng xưng hô để gọi người có chức tước — Tổ tiên — Người cha chồng.

Từ điển Trung-Anh

(1) public
(2) collectively owned
(3) common
(4) international (e.g. high seas, metric system, calendar)
(5) make public
(6) fair
(7) just
(8) Duke, highest of five orders of nobility 五等爵位[wu3 deng3 jue2 wei4]
(9) honorable (gentlemen)
(10) father-in-law
(11) male (animal)

Từ ghép 743

ā gōng 阿公Ā lā bó Lián hé Dà gōng guó 阿拉伯联合大公国Ā lā bó Lián hé Dà gōng guó 阿拉伯聯合大公國àn gōng niǎo 暗公鳥àn gōng niǎo 暗公鸟Bā gōng shān 八公山Bā gōng shān qū 八公山区Bā gōng shān qū 八公山區bǎi huò gōng sī 百貨公司bǎi huò gōng sī 百货公司bàn gōng 办公bàn gōng 辦公bàn gōng dà lóu 办公大楼bàn gōng dà lóu 辦公大樓bàn gōng dì zhǐ 办公地址bàn gōng dì zhǐ 辦公地址bàn gōng kāi 半公开bàn gōng kāi 半公開bàn gōng lóu 办公楼bàn gōng lóu 辦公樓bàn gōng shí jiān 办公时间bàn gōng shí jiān 辦公時間bàn gōng shì 办公室bàn gōng shì 辦公室bàn gōng tīng 办公厅bàn gōng tīng 辦公廳bàn gōng zhuō lún yòng 办公桌轮用bàn gōng zhuō lún yòng 辦公桌輪用bàn gōng zì dòng huà 办公自动化bàn gōng zì dòng huà 辦公自動化Bāo gōng 包公běi dà xī yáng gōng yuē zǔ zhī 北大西洋公約組織běi dà xī yáng gōng yuē zǔ zhī 北大西洋公约组织bǐng gōng 秉公bǐng gōng bàn lǐ 秉公办理bǐng gōng bàn lǐ 秉公辦理bù gōng 不公bù gōng zhèng 不公正cái chǎn gōng zhèng 財產公證cái chǎn gōng zhèng 财产公证chōng gōng 充公chū chuàng gōng sī 初创公司chū chuàng gōng sī 初創公司Dà gōng Bào 大公報Dà gōng Bào 大公报dà gōng guó 大公国dà gōng guó 大公國Dà gōng Guó jì 大公国际Dà gōng Guó jì 大公國際dà gōng sī 大公司dà gōng wú sī 大公无私dà gōng wú sī 大公無私Dà Méi gōng hé cì qū yù 大湄公河次区域Dà Méi gōng hé cì qū yù 大湄公河次區域Dà Méi gōng hé cì qū yù hé zuò 大湄公河次区域合作Dà Méi gōng hé cì qū yù hé zuò 大湄公河次區域合作dì tuī gōng shì 递推公式dì tuī gōng shì 遞推公式Dōng wáng gōng 东王公Dōng wáng gōng 東王公duì bù gōng táng 对簿公堂duì bù gōng táng 對簿公堂dūn gōng lǐ 吨公里dūn gōng lǐ 噸公里Dūn háo kuài dì gōng sī 敦豪快递公司Dūn háo kuài dì gōng sī 敦豪快遞公司duō guó gōng sī 多国公司duō guó gōng sī 多國公司ēn gōng 恩公ér tóng quán lì gōng yuē 儿童权利公约ér tóng quán lì gōng yuē 兒童權利公約Fǎ zhì Bàn gōng shì 法制办公室Fǎ zhì Bàn gōng shì 法制辦公室fǎn kù xíng zhé mó gōng yuē 反酷刑折磨公約fǎn kù xíng zhé mó gōng yuē 反酷刑折磨公约fáng hài gōng wù 妨害公务fáng hài gōng wù 妨害公務fēi gōng shì 非公式fēn gōng sī 分公司fèng gōng 奉公fèng gōng kè jǐ 奉公克己fèng gōng kè jǐ 奉公剋己fèng gōng shǒu fǎ 奉公守法gāo sù gōng lù 高速公路gōng ān 公安gōng ān guān yuán 公安官员gōng ān guān yuán 公安官員gōng ān jī guān 公安机关gōng ān jī guān 公安機關gōng ān jú 公安局gōng àn 公案gōng bàn 公办gōng bàn 公辦gōng bào 公報gōng bào 公报gōng bào sī chóu 公報私仇gōng bào sī chóu 公报私仇gōng bèi shì 公倍式gōng bèi shù 公倍数gōng bèi shù 公倍數gōng bǐng 公秉gōng bù 公佈gōng bù 公布gōng bù lán 公佈欄gōng bù lán 公布栏gōng cè 公厕gōng cè 公廁gōng chā 公差gōng chāi 公差gōng chē 公車gōng chē 公车gōng chēng 公称gōng chēng 公稱gōng chǐ 公尺gōng chù 公畜gōng cùn 公寸gōng cuō 公撮gōng dàn 公担gōng dàn 公擔gōng dàn 公石gōng dào 公道gōng dao 公道gōng dé 公德gōng dé xīn 公德心gōng dí 公敌gōng dí 公敵gōng dì 公地gōng dì bēi jù 公地悲剧gōng dì bēi jù 公地悲劇gōng diē 公爹gōng dǒu 公斗gōng duàn 公断gōng duàn 公斷gōng dūn 公吨gōng dūn 公噸gōng ér wàng sī 公而忘私gōng fǎ 公法gōng fáng 公房gōng fèi 公費gōng fèi 公费gōng fèi yī liáo 公費醫療gōng fèi yī liáo 公费医疗gōng fēn 公分gōng fèn 公愤gōng fèn 公憤gōng fǔ 公府gōng gàn 公干gōng gàn 公幹gōng gào 公告gōng gōng 公公gōng gòng 公共gōng gòng ān quán zuì 公共安全罪gōng gòng cái chǎn 公共財產gōng gòng cái chǎn 公共财产gōng gòng dào dé 公共道德gōng gòng guān xì 公共关系gōng gòng guān xì 公共關係gōng gòng jià qī 公共假期gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù 公共交换电话网路gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù 公共交換電話網路gōng gòng jiāo tōng 公共交通gōng gòng kāi zhī 公共开支gōng gòng kāi zhī 公共開支gōng gòng líng diǎn 公共零点gōng gòng líng diǎn 公共零點gōng gòng qì chē 公共汽車gōng gòng qì chē 公共汽车gōng gòng qì chē zhàn 公共汽車站gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站gōng gòng shè shī 公共設施gōng gòng shè shī 公共设施gōng gòng shì yè 公共事业gōng gòng shì yè 公共事業gōng gòng tuán tǐ 公共团体gōng gòng tuán tǐ 公共團體gōng gòng wèi shēng 公共卫生gōng gòng wèi shēng 公共衛生gōng gòng xíng zhèng 公共行政gōng gòng zhì xù 公共秩序gōng gong 公公gōng gǔ 公股gōng guān 公关gōng guān 公關gōng guǎn 公館gōng guǎn 公馆gōng guó 公国gōng guó 公國gōng hǎi 公海gōng hài 公害gōng hán 公函gōng háo 公毫gōng huì 公会gōng huì 公會gōng jī 公雞gōng jī 公鸡gōng jī jīn 公积金gōng jī jīn 公積金gōng jì 公祭gōng jiā 公家gōng jiā jī guān 公家机关gōng jiā jī guān 公家機關gōng jià 公假gōng jiǎn fǎ 公检法gōng jiǎn fǎ 公檢法gōng jiāo 公交gōng jiāo chē 公交車gōng jiāo chē 公交车gōng jiāo zhàn 公交站gōng jīn 公斤gōng jǔ 公举gōng jǔ 公舉gōng jué 公决gōng jué 公決gōng jué 公爵gōng jué fū rén 公爵夫人gōng kāi 公开gōng kāi 公開gōng kāi huà 公开化gōng kāi huà 公開化gōng kāi sài 公开赛gōng kāi sài 公開賽gōng kāi tǎo lùn huì 公开讨论会gōng kāi tǎo lùn huì 公開討論會gōng kāi xìn 公开信gōng kāi xìn 公開信gōng kāi yào shi 公开钥匙gōng kāi yào shi 公開鑰匙gōng kāi zhǐ zé 公开指责gōng kāi zhǐ zé 公開指責gōng kè 公克gōng kuài 公筷gōng kuǎn 公款gōng lí 公厘gōng lí 公釐gōng lǐ 公理gōng lǐ 公里gōng lǐ fǎ 公理法gōng lǐ shí 公里时gōng lǐ shí 公里時gōng lì 公历gōng lì 公曆gōng lì 公立gōng lì xué xiào 公立学校gōng lì xué xiào 公立學校gōng liáng 公粮gōng liáng 公糧gōng liǎng 公两gōng liǎng 公兩gōng lù 公路gōng lù 公鹿gōng lù sài 公路賽gōng lù sài 公路赛gōng lù wǎng 公路網gōng lù wǎng 公路网gōng lù zì xíng chē 公路自行車gōng lù zì xíng chē 公路自行车gōng lùn 公論gōng lùn 公论gōng mǎ 公馬gōng mǎ 公马gōng mǎi gōng mài 公买公卖gōng mǎi gōng mài 公買公賣gōng māo 公猫gōng māo 公貓gōng mín 公民gōng mín biǎo jué 公民表决gōng mín biǎo jué 公民表決gōng mín quán 公民权gōng mín quán 公民權gōng mín quán lì 公民权利gōng mín quán lì 公民權利gōng mín quán lì hé zhèng zhì quán lì guó jì gōng yuē 公民权利和政治权利国际公约gōng mín quán lì hé zhèng zhì quán lì guó jì gōng yuē 公民權利和政治權利國際公約gōng mín shè huì 公民社会gōng mín shè huì 公民社會gōng mín tóu piào 公民投票gōng mín yì wù 公民义务gōng mín yì wù 公民義務gōng mǔ 公亩gōng mǔ 公畝gōng mǔ liǎ 公母俩gōng mǔ liǎ 公母倆gōng mù 公募gōng mù 公墓gōng niú 公牛gōng pàn 公判gōng píng 公平gōng píng hé lǐ 公平合理gōng píng jiāo yì 公平交易gōng píng jìng zhēng 公平竞争gōng píng jìng zhēng 公平競爭gōng píng mào yì 公平貿易gōng píng mào yì 公平贸易gōng píng shěn pàn quán 公平审判权gōng píng shěn pàn quán 公平審判權gōng pó 公婆gōng pú 公仆gōng pú 公僕gōng qián 公錢gōng qián 公钱gōng qīng 公卿gōng qǐng 公頃gōng qǐng 公顷gōng quǎn 公犬gōng rán 公然gōng rán biǎo shì 公然表示gōng rèn 公認gōng rèn 公认gōng shāng 公伤gōng shāng 公傷gōng shāng shì gù 公伤事故gōng shāng shì gù 公傷事故gōng sháo 公勺gōng shè 公社gōng shè 公設gōng shè 公设gōng shěn 公审gōng shěn 公審gōng shēng 公升gōng shí 公石gōng shǐ 公使gōng shǐ guǎn 公使館gōng shǐ guǎn 公使馆gōng shì 公事gōng shì 公室gōng shì 公式gōng shì fáng 公事房gōng shì gōng bàn 公事公办gōng shì gōng bàn 公事公辦gōng shì huà 公式化gōng shǔ 公署gōng shuō gōng yǒu lǐ , pó shuō pó yǒu lǐ 公說公有理,婆說婆有理gōng shuō gōng yǒu lǐ , pó shuō pó yǒu lǐ 公说公有理,婆说婆有理gōng sī 公司gōng sī 公私gōng sī fǎ 公司法gōng sī hé yíng 公私合營gōng sī hé yíng 公私合营gōng sī huì yì 公司会议gōng sī huì yì 公司會議gōng sī jiān gù 公私兼顧gōng sī jiān gù 公私兼顾gōng sī lǐ cái 公司理財gōng sī lǐ cái 公司理财gōng sī sān míng zhì 公司三明治gōng sī zhài 公司债gōng sī zhài 公司債gōng sī zhì lǐ 公司治理gōng sù 公訴gōng sù 公诉gōng sù rén 公訴人gōng sù rén 公诉人gōng suǒ 公所gōng táng 公堂gōng tīng huì 公听会gōng tīng huì 公聽會gōng tóu 公投gōng tuī 公推gōng wǎng 公網gōng wǎng 公网gōng wén 公文gōng wén bāo 公文包gōng wù 公务gōng wù 公務gōng wù 公物gōng wù cāng 公务舱gōng wù cāng 公務艙gōng wù rén yuán 公务人员gōng wù rén yuán 公務人員gōng wù yuán 公务员gōng wù yuán 公務員gōng xīn 公心gōng xìn lì 公信力gōng xiū 公休gōng xiū rì 公休日gōng yǎn 公演gōng yáng 公羊gōng yì 公义gōng yì 公益gōng yì 公義gōng yì 公議gōng yì 公议gōng yì huó dòng 公益活动gōng yì huó dòng 公益活動gōng yì jīn 公益金gōng yì shì yè 公益事业gōng yì shì yè 公益事業gōng yīn shì 公因式gōng yīn zǐ 公因子gōng yǐn 公引gōng yíng 公營gōng yíng 公营gōng yíng jīng jì 公營經濟gōng yíng jīng jì 公营经济gōng yíng qǐ yè 公營企業gōng yíng qǐ yè 公营企业gōng yìng 公映gōng yòng 公用gōng yòng diàn huà 公用电话gōng yòng diàn huà 公用電話gōng yòng jiāo huàn diàn huà wǎng 公用交换电话网gōng yòng jiāo huàn diàn huà wǎng 公用交換電話網gōng yǒu 公有gōng yǒu huà 公有化gōng yǒu zhì 公有制gōng yù 公寓gōng yù dà lóu 公寓大楼gōng yù dà lóu 公寓大樓gōng yù lóu 公寓楼gōng yù lóu 公寓樓gōng yuán 公元gōng yuán 公园gōng yuán 公園gōng yuán qián 公元前gōng yuán xiǎo jìng xiào yìng 公园小径效应gōng yuán xiǎo jìng xiào yìng 公園小徑效應gōng yuē 公約gōng yuē 公约gōng yuē shù 公約數gōng yuē shù 公约数gōng yǔn 公允gōng yǔn jià zhí 公允价值gōng yǔn jià zhí 公允價值gōng zǎi 公仔gōng zǎi miàn 公仔面gōng zǎi miàn 公仔麵gōng zhài 公债gōng zhài 公債gōng zhài quàn 公债券gōng zhài quàn 公債券gōng zhāng 公章gōng zhàng 公丈gōng zhèng 公正gōng zhèng 公證gōng zhèng 公证gōng zhèng chù 公證處gōng zhèng chù 公证处gōng zhèng rén 公證人gōng zhèng rén 公证人gōng zhī 公知gōng zhī yú shì 公之于世gōng zhī yú zhòng 公之于众gōng zhī yú zhòng 公之於眾gōng zhí 公职gōng zhí 公職gōng zhí rén yuán 公职人员gōng zhí rén yuán 公職人員gōng zhì 公制gōng zhì dān wèi 公制单位gōng zhì dān wèi 公制單位gōng zhòng 公众gōng zhòng 公眾gōng zhòng diàn xìn wǎng lù 公众电信网路gōng zhòng diàn xìn wǎng lù 公眾電信網路gōng zhòng jí huì 公众集会gōng zhòng jí huì 公眾集會gōng zhòng rén wù 公众人物gōng zhòng rén wù 公眾人物gōng zhòng yì jiàn 公众意见gōng zhòng yì jiàn 公眾意見gōng zhū 公猪gōng zhū 公豬gōng zhū tóng hào 公諸同好gōng zhū tóng hào 公诸同好gōng zhū yú shì 公諸於世gōng zhū yú shì 公诸于世gōng zhǔ 公主gōng zhǔ chē 公主車gōng zhǔ chē 公主车gōng zhuàn 公轉gōng zhuàn 公转gōng zǐ 公子gōng zǐ gēr 公子哥儿gōng zǐ gēr 公子哥兒gōng zū fáng 公租房gǔ fèn gōng sī 股份公司gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī 股份有限公司gǔ fèn zhì gōng sī 股份制公司Guān gōng 关公Guān gōng 關公guān lián gōng sī 关联公司guān lián gōng sī 關聯公司guǎng ér gào zhī guǎng gào gōng sī 广而告之广告公司guǎng ér gào zhī guǎng gào gōng sī 廣而告之廣告公司guī gōng 归公guī gōng 歸公guī gōng 龜公guī gōng 龟公guì gōng sī 貴公司guì gōng sī 贵公司guó jì gōng rèn 国际公认guó jì gōng rèn 國際公認guó jiā gōng yuán 国家公园guó jiā gōng yuán 國家公園guó jiā háng kōng gōng sī 国家航空公司guó jiā háng kōng gōng sī 國家航空公司Guó jiā Hù lián wǎng Xìn xī Bàn gōng shì 国家互联网信息办公室Guó jiā Hù lián wǎng Xìn xī Bàn gōng shì 國家互聯網信息辦公室Guó wù yuàn Gǎng Àò Shì wù Bàn gōng shì 国务院港澳事务办公室Guó wù yuàn Gǎng Àò Shì wù Bàn gōng shì 國務院港澳事務辦公室Guó wù yuàn Tái wān Shì wù Bàn gōng shì 国务院台湾事务办公室Guó wù yuàn Tái wān Shì wù Bàn gōng shì 國務院台灣事務辦公室Guó wù yuàn Xīn wén Bàn gōng shì 国务院新闻办公室Guó wù yuàn Xīn wén Bàn gōng shì 國務院新聞辦公室guó yǒu gōng sī 国有公司guó yǒu gōng sī 國有公司háng kōng gōng sī 航空公司Hú È gōng 胡鄂公huā huā gōng zhǔ 花花公主huā huā gōng zǐ 花花公子huán xíng gōng lù 环形公路huán xíng gōng lù 環形公路Huáng jiā Jiā lè bǐ Hǎi yóu lún gōng sī 皇家加勒比海游轮公司Huáng jiā Jiā lè bǐ Hǎi yóu lún gōng sī 皇家加勒比海遊輪公司Huáng Shí gōng 黃石公Huáng Shí gōng 黄石公Huáng Shí gōng Sān lüè 黃石公三略Huáng Shí gōng Sān lüè 黄石公三略hūn qián cái chǎn gōng zhèng 婚前財產公證hūn qián cái chǎn gōng zhèng 婚前财产公证jí gōng hào yì 急公好义jí gōng hào yì 急公好義Jì gōng 济公Jì gōng 濟公jiā gōng 家公jiǎ gōng jì sī 假公济私jiǎ gōng jì sī 假公濟私Jiāng Tài gōng 姜太公Jiāng Tài gōng 薑太公Jiāng tài gōng diào yú , yuàn zhě shàng gōu 姜太公钓鱼,愿者上钩Jiāng tài gōng diào yú , yuàn zhě shàng gōu 薑太公釣魚,願者上鉤Jiǎng gōng 蒋公Jiǎng gōng 蔣公Jìn Wén gōng 晉文公Jìn Wén gōng 晋文公jīng jì shè huì jí wén huà quán lì guó jì gōng yuē 經濟社會及文化權利國際公約jīng jì shè huì jí wén huà quán lì guó jì gōng yuē 经济社会及文化权利国际公约juān dī guī gōng 涓滴归公juān dī guī gōng 涓滴歸公jūn gōng jiào 军公教jūn gōng jiào 軍公教jūn huǒ gōng sī 军火公司jūn huǒ gōng sī 軍火公司Kǎ tè bǐ lè gōng sī 卡特彼勒公司kāi chéng bù gōng 开诚布公kāi chéng bù gōng 開誠佈公kāi chéng bù gōng 開誠布公kè jǐ fèng gōng 克己奉公kè jǐ fèng gōng 剋己奉公kòng gǔ gōng sī 控股公司kuà guó gōng sī 跨国公司kuà guó gōng sī 跨國公司lǎo gōng 老公lǎo gōng gong 老公公lǎo tài gōng 老太公Léi gōng 雷公Lǐ Wèi gōng 李卫公Lǐ Wèi gōng 李衛公lì fāng gōng chǐ 立方公尺lì xíng gōng shì 例行公事lián hé gōng bào 联合公报lián hé gōng bào 聯合公報Liú gōng Dǎo 刘公岛Liú gōng Dǎo 劉公島Mǎ gōng 馬公Mǎ gōng 马公Mǎ gōng shì 馬公市Mǎ gōng shì 马公市mǎn gōng 满公mǎn gōng 滿公mào yì gōng sī 貿易公司mào yì gōng sī 贸易公司Méi gōng Hé 湄公河Méi gōng hé sān jiǎo zhōu 湄公河三角洲mǔ gōng sī 母公司nǚ gōng jué 女公爵nǚ gōng zǐ 女公子nǚ zhǔ rén gōng 女主人公Pèi gōng 沛公pí bāo gōng sī 皮包公司píng fāng gōng lǐ 平方公里píng xíng gōng shè 平行公設píng xíng gōng shè 平行公设pú gōng yīng 蒲公英Qí Huán gōng 齊桓公Qí Huán gōng 齐桓公qì bù gōng 气不公qì bù gōng 氣不公Qì chē Xià lì gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī 汽車夏利股份有限公司Qì chē Xià lì gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī 汽车夏利股份有限公司Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù 千鳥淵國家公墓Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù 千鸟渊国家公墓Qiào pái gōng sī 壳牌公司Qiào pái gōng sī 殼牌公司Qín Mù gōng 秦穆公Qín Xiào gōng 秦孝公qīng zàng gōng lù 青藏公路Quán Měi guǎng bō gōng sī 全美广播公司Quán Měi guǎng bō gōng sī 全美廣播公司quán mín gōng jué 全民公决quán mín gōng jué 全民公決quán zī fù shǔ gōng sī 全資附屬公司quán zī fù shǔ gōng sī 全资附属公司rén mín gōng dí 人民公敌rén mín gōng dí 人民公敵rén mín gōng shè 人民公社rén mín gōng shè huà 人民公社化sān gōng jīng fèi 三公經費sān gōng jīng fèi 三公经费sān gōng xiāo fèi 三公消費sān gōng xiāo fèi 三公消费shàng shì gōng sī 上市公司shāo gōng 梢公shāo gōng 艄公shě jǐ wèi gōng 捨己為公shě jǐ wèi gōng 舍己为公shè huì gōng gòng lì yì 社会公共利益shè huì gōng gòng lì yì 社會公共利益shì fēi zì yǒu gōng lùn 是非自有公論shì fēi zì yǒu gōng lùn 是非自有公论shǒu cì gōng kāi zhāo gǔ 首次公开招股shǒu cì gōng kāi zhāo gǔ 首次公開招股shòu bǎo xiǎn gōng sī 壽保險公司shòu bǎo xiǎn gōng sī 寿保险公司shū gōng 叔公shù xué gōng shì 数学公式shù xué gōng shì 數學公式shuāng céng gōng gòng qì chē 双层公共汽车shuāng céng gōng gòng qì chē 雙層公共汽車Sōng xià gōng sī 松下公司Sòng Xiāng gōng 宋襄公sù zhū gōng lùn 訴諸公論sù zhū gōng lùn 诉诸公论sǔn gōng féi sī 损公肥私sǔn gōng féi sī 損公肥私Tǎ gōng 塔公Tǎ gōng sì 塔公寺tài gōng 太公Tài gōng Bīng fǎ 太公兵法tài gōng diào yú , yuàn zhě shàng gōu 太公釣魚,願者上鉤tài gōng diào yú , yuàn zhě shàng gōu 太公钓鱼,愿者上钩Tài gōng Wàng 太公望Tài píng gōng zhǔ 太平公主Tài shǐ gōng 太史公tài yáng gōng sī 太阳公司tài yáng gōng sī 太陽公司Tài yáng Wēi xì tǒng gōng sī 太阳微系统公司Tài yáng Wēi xì tǒng gōng sī 太陽微系統公司tí qǐ gōng sù 提起公訴tí qǐ gōng sù 提起公诉tiān gōng 天公tiān gōng bù zuò měi 天公不作美tiān gōng dì dào 天公地道tiě gōng jī 鐵公雞tiě gōng jī 铁公鸡tóng yè gōng huì 同业公会tóng yè gōng huì 同業公會tǔ dì gōng 土地公tuǒ yuán xíng bàn gōng shì 椭圆形办公室tuǒ yuán xíng bàn gōng shì 橢圓形辦公室wài gōng 外公wài guó gōng sī 外国公司wài guó gōng sī 外國公司wáng gōng 王公wáng hóu gōng qīng 王侯公卿Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài 温布尔登网球公开赛Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài 溫布爾登網球公開賽wēn gōng 豱公wén chāo gōng 文抄公wú zhǐ huà bàn gōng 无纸化办公wú zhǐ huà bàn gōng 無紙化辦公Xià Huáng gōng 夏黃公Xià Huáng gōng 夏黄公xià shǔ gōng sī 下属公司xià shǔ gōng sī 下屬公司xiān gōng 先公Xiàng Zhuāng wǔ jiàn , yì zài Pèi gōng 項莊舞劍,意在沛公Xiàng Zhuāng wǔ jiàn , yì zài Pèi gōng 项庄舞剑,意在沛公Xiàng Zhuāng wǔ jiàn , zhì zài Pèi gōng 項莊舞劍,志在沛公Xiàng Zhuāng wǔ jiàn , zhì zài Pèi gōng 项庄舞剑,志在沛公xiǎo gōng gòng 小公共xiǎo gōng zhǔ 小公主xíng zhèng gōng shǔ 行政公署Yǎn shèng gōng 衍圣公Yǎn shèng gōng 衍聖公Yǎn shèng gōng fǔ 衍圣公府Yǎn shèng gōng fǔ 衍聖公府Yī dùn gōng xué 伊頓公學Yī dùn gōng xué 伊顿公学yīn gōng 因公yīn gōng xùn zhí 因公殉职yīn gōng xùn zhí 因公殉職Yìn dù háng kōng gōng sī 印度航空公司Yīng guó shí yóu gōng sī 英国石油公司Yīng guó shí yóu gōng sī 英國石油公司Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī 友邦保险公司Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī 友邦保險公司yǒu xiàn gōng sī 有限公司yú gōng yí shān 愚公移山zhèng quàn gōng sī 證券公司zhèng quàn gōng sī 证券公司zhī gōng sī 支公司Zhōng Gòng Zhōng yāng Bàn gōng tīng 中共中央办公厅Zhōng Gòng Zhōng yāng Bàn gōng tīng 中共中央辦公廳Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī 中国船舶重工集团公司Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī 中國船舶重工集團公司Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī 中国国际信托投资公司Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī 中國國際信托投資公司Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī 中国海洋石油总公司Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī 中國海洋石油總公司Zhōng guó Hé néng Zǒng gōng sī 中国核能总公司Zhōng guó Hé néng Zǒng gōng sī 中國核能總公司Zhōng guó Shí yóu Huà gōng Gǔ fèn Yǒu xiàn Gōng sī 中国石油化工股份有限公司Zhōng guó Shí yóu Huà gōng Gǔ fèn Yǒu xiàn Gōng sī 中國石油化工股份有限公司Zhōng guó Zhì gōng dǎng 中国致公党Zhōng guó Zhì gōng dǎng 中國致公黨Zhōng yāng Rén mín Zhèng fǔ Zhù Xiāng gǎng Tè bié Xíng zhèng qū Lián luò Bàn gōng shì 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室Zhōng yāng Rén mín Zhèng fǔ Zhù Xiāng gǎng Tè bié Xíng zhèng qū Lián luò Bàn gōng shì 中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室zhōng yuǎn Tài píng yáng yǒu xiàn gōng sī 中远太平洋有限公司zhōng yuǎn Tài píng yáng yǒu xiàn gōng sī 中遠太平洋有限公司zhǒng gōng chù 种公畜zhǒng gōng chù 種公畜Zhōu gōng 周公zhū gōng 諸公zhū gōng 诸公zhǔ gōng 主公zhǔ rén gōng 主人公zǐ gōng sī 子公司zì bào gōng yì 自報公議zì bào gōng yì 自报公议Zōng Shèng gōng 宗圣公Zōng Shèng gōng 宗聖公zǒng gōng sī 总公司zǒng gōng sī 總公司zǔ chāi bàn gōng 阻差办公zǔ chāi bàn gōng 阻差辦公zuì dà gōng yīn zǐ 最大公因子zuì dà gōng yuē shù 最大公約數zuì dà gōng yuē shù 最大公约数zuì xiǎo gōng bèi shù 最小公倍数zuì xiǎo gōng bèi shù 最小公倍數zuì xiǎo gōng fēn mǔ 最小公分母zūn gōng 尊公