Có 1 kết quả:

gōng shāng

1/1

gōng shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

work-related injury