Có 1 kết quả:

gōng shāng shì gù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) industrial accident
(2) work-related injury