Có 1 kết quả:

gōng yǔn

1/1

gōng yǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) equitable
(2) fair