Có 1 kết quả:

gōng gòng jiāo tōng

1/1

gōng gòng jiāo tōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) public transport
(2) mass transit