Có 1 kết quả:

gōng gòng shè shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) public facilities
(2) services