Có 1 kết quả:

gōng gòng dào dé

1/1

gōng gòng dào dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) public morality
(2) social ethics