Có 1 kết quả:

gōng gòng líng diǎn ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

common zeros (of system of equations)