Có 1 kết quả:

gōng pàn

1/1

gōng pàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) public opinion
(2) public announcement of verdict at a trial