Có 1 kết quả:

gōng bàn

1/1

gōng bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

state-run