Có 1 kết quả:

gōng wù rén yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

government functionary