Có 1 kết quả:

gōng pó

1/1

gōng pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) husband's parents
(2) parents-in-law