Có 1 kết quả:

gōng zǐ gēr

1/1

Từ điển Trung-Anh

pampered son of a wealthy family