Có 1 kết quả:

Gōng sūn

1/1

Gōng sūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

two-character surname Gongsun