Có 1 kết quả:

Gōng sūn Lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gongsun Long (c. 325-250 BC), leading thinker of the School of Logicians of the Warring States Period (475-220 BC)