Có 1 kết quả:

gōng cùn

1/1

gōng cùn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

decimét

Từ điển Trung-Anh

decimeter