Có 1 kết quả:

gōng wén ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ

1/1

gōng wén ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

công văn, tài liệu

Từ điển Trung-Anh

document