Có 1 kết quả:

gōng wén bāo

1/1

gōng wén bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) briefcase
(2) attaché case