Có 1 kết quả:

gōng duàn

1/1

gōng duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

arbitration (law)