Có 1 kết quả:

gōng lì

1/1

gōng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Gregorian calendar
(2) solar calendar