Có 1 kết quả:

gōng mín quán lì hé zhèng zhì quán lì guó jì gōng yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)