Có 1 kết quả:

gōng mín yì wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) civil obligation
(2) a citizen's duty