Có 1 kết quả:

gōng wù

1/1

gōng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

public property