Có 1 kết quả:

gōng chù

1/1

gōng chù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stud
(2) male animal kept to breed offspring