Có 1 kết quả:

gōng sī jiān gù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to adequately take into account both public and private interests