Có 1 kết quả:

gōng bǐng

1/1

gōng bǐng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kilôlít

Từ điển Trung-Anh

kiloliter