Có 1 kết quả:

gōng liáng

1/1

gōng liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tax paid in grain